like-2029075_1280Het schoolreglement is een juridisch document. Het is het contract dat de school met je ouders sluit. Kort samengevat staat er in dat de school jou naar best vermogen onderwijs aanbiedt en dat je ouders zich er voor garant stellen dat je je correct gedraagt.

Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist.

In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement doorneemt, ermee akkoord gaat en het naleeft. Hieronder vind je de belangrijkste regels voor je dagdagelijkse leven op BimSem. Deze regels staan ook vooraan in je agenda. Het volledige schoolreglement kan je raadplegen via deze link: schoolreglement 2019-2020.

Enkele punten uit het schoolreglement:

 • In BimSem proberen we op een positieve manier met iedereen samen te werken. Als we met respect met elkaar omgaan en elkaar helpen waar het mogelijk is, wordt de school een aangename samenleving-in-het-klein. Van wetten en straffen zullen we dan niet zo vaak moeten spreken. De beste manier om mekaar te helpen is dat je met je medeleerlingen tijdens de les een sfeer doet ontstaan waarbij iedereen vruchtbaar kan opletten en efficiënt kan werken.
 • In onze gemengde school vragen we dat jongens en meisjes elkaar respecteren. Als je verliefd wordt op een medeleerling, vragen we dat je daar fijnzinnig en enigszins discreet mee omgaat. Knuffelen, zoenen, tegen een ander aanplakken doe je niet op school. Maar we zien wel graag een lieve blik of een vriendelijke glimlach.
 • Voor of na school met mekaar praten doen we op de speelplaats. Als er velen op straat blijven hangen, kunnen ze de voorbijgangers storen.
 • Je wordt uitgenodigd een aangename medeleerling te zijn en je niet in jezelf terug te trekken. Daarom zijn alle geluidsdragers verboden op school en bij buitenschoolse activiteiten. Tijdens de schooldag moet elk gsm-toestel uit staan.
 • Fietsers gaan met de fiets aan de hand van en naar de kelder of van en naar de fietsenrekken. Bromfietsers zetten de motor af voor ze de school binnenkomen. Fietsen en bromfietsen gaan op slot. We laten geen fietsen of brommers op straat. Aan de fietsenkelder gebruik je zonder fiets de smalle trap, met fiets de brede. Heb een beetje geduld, je geraakt zonder dringen buiten.
 • Je moet op tijd komen: om 8.28 uur moet je op school zijn; een minuut later gaat de eerste bel. Wie om 8.30 uur binnenkomt, is te laat. Telaatkomers melden zich, alvorens naar de klas te gaan, aan de uitleendienst mét hun schoolagenda. We kunnen niet aanvaarden dat je geregeld te laat komt.
 • Bij het eerste belsignaal ga je in rij staan achter het nummer van je klaslokaal. Leerlingen van de derde graad gaan zelf naar het klaslokaal. Drukke gesprekken en spelletjes worden stopgezet. Je schooltas zet je reeds op voorhand in de buurt.
 • Als een leerkracht niet opdaagt, verwittigt een leerling binnen de 5 minuten het leerlingensecretariaat.
 • Alleen afwezigheid wegens ziekte of overmacht kan je niet op voorhand voorzien. In zo’n geval: vóór 9 uur (laten) telefoneren. Elk ander verlof (bijv. verlof om persoonlijke reden) bespreek je van tevoren met de pedagogisch adjunct. Lees over dit alles het schoolreglement nog eens na. Wie spijbelt krijgt een sanctie.
 • Iedere afwezigheid verantwoord je met een briefje. Als je terugkomt, meld je je op het secretariaat met het attest. Als je afwezig bent bij studiereis, sportdag of synthesetoetsen is een doktersattest altijd verplicht.
 • Een aangekondigde overhoring moet je in ieder geval (ook na ziekte) maken. Na terugkeer maak je zelf onmiddellijk een afspraak met de leraar.
 • Niet deelnemen aan zwemmen of sport kan alleen met een doktersattest. Ook als je niet mee moet zwemmen of sporten, moet je aanwezig zijn.
 • Noteer op alles goed je naam en klas. Kleef etiketten op alle schriften en boeken, met je naam, klas, nummer en schooljaar. Belangrijk als je iets verliest! Doe rond alles een kaft (uitgezonderd de leerboeken waarvoor het dubbel boekensysteem geldt). Ook je sportkledij en je zakrekenmachine moet je naamtekenen!
 • Verloren voorwerpen die je vindt, breng je naar de uitleendienst. Voor sleutels die je vindt, is dit een strikte eis: je houdt nooit een sleutel in je bezit die een leraar, opvoeder of medeleerling kan toebehoren. Doe je dat toch, dan maak je een zware fout. Ben je iets kwijt, informeer dan op de uitleendienst of het verloren voorwerp reeds gevonden is. Wat in het sportcomplex vergeten wordt, wordt daar een tijdje door de sportleraars bewaard.
 • Maak geen lawaai bij het leswisselen en treuzel niet. Verlaat nooit je klas zonder toelating van een leerkracht. Verlaat de school nooit zonder toelating van de pedagogisch adjunct.
 • De bib is een open leercentrum. Je kan er boeken raadplegen en lenen. Je kunt er ook aan taken werken. Er is een reglement voor de bib uitgewerkt. Als er geen bibliotheekverantwoordelijke aanwezig is, mag niemand boeken ontlenen.
 • In handboeken van het boekenfonds mag je niets schrijven! Verlies of beschadiging wordt aangerekend op de volgende schoolrekening.
 • Ineten is verplicht. Elke uitzondering moet schriftelijk aangevraagd worden door je ouders en goedgekeurd worden door de directie. Om de afvalhoop te beperken, gebruik je een brooddoos.
 • Ineters mogen de school niet verlaten. Voor bepaalde uitzonderingen ga je vooraf toelating vragen aan de pedagogisch adjunct.
 • Wie in de refter iets vuil maakt, veegt het op. Tafels worden afgeruimd en stoelen schuif je onder de tafels. Je gaat steeds op je aangeduide plaats zitten.
 • Natuurlijk gooien we geen afval op de grond. In de klas staat een prullenmand. Op de speelplaatsen en in de refter sorteren we: PMD (blikjes, “brikjes” en plastic flessen) in de blauwe bakken, restafval in de metalen vuilnisbakjes.
 • Na de refter blijven we tot 12.40 uur op de speelplaats. Pas dan gaan de deuren open voor sport, bib, remediëring, middagrefter, enz. In de gangen mag je zonder begeleiding tijdens de middagspeeltijd niet rondhangen.
 • De trappen naar het sportcomplex, het Thomasgebouw en de refters houden we vrij.
 • Bij mooi weer is de verleiding groot om op de grond te gaan zitten. Toch doen we dit hooguit wanneer er niet voldoende banken vrij zijn en zolang het de sport niet hindert.
 • Roken, tijdens de schooluren, is verboden, voor alle leerlingen. Wie erop betrapt wordt, krijgt altijd een sanctie. Dat geldt ook voor wie ervan verdacht wordt op school stiekem te roken of voor wie inderdaad rookartikelen bij zich heeft.
 • Je planningsagenda wordt op regelmatige basis door je klassenleraar gecontroleerd. Vul hem telkens goed aan. Hang geen stickers of tekeningen op de kaft. Laat je agenda elke week handtekenen door je ouders.
 • Wees nauwgezet in het afgeven van antwoordstrookjes aan de verantwoordelijke van het secretariaat. Strookjes waarop vermeld staat “strook moet stipt ingeleverd worden” worden de volgende schooldag terug verwacht.
 • Wie uit de les gezet wordt, moet zich meteen aanmelden bij de pedagogisch adjunct. Zonder briefje kan je niet terug naar de klas.
 • Formulieren die in te vullen zijn voor de mutualiteit, e.d. geef je af op het leerlingensecretariaat. Noteer je naam en klas erop. Het ingevulde formulier zal je terugbezorgd worden door het secretariaatspersoneel dat afwezigheden komt noteren. Tijdens de speeltijd van 10.10 uur en 15.00 uur moet iedereen naar de speelplaats. Niemand blijft in de klas of in de gang!
 • Breng niet te veel geld mee naar school. Laat nooit geld zitten in je jas of in je boekentas. Zorg goed voor dure pennen, zakrekenmachine, tekengerei. Voorzie alles duidelijk van je naam.
 • Wat je uiterlijk betreft wensen we dat het beeld dat van je uitgaat dat is van een evenwichtige, positief ingestelde jongere. Een agressieve look of doorboringen van wenkbrauwen, lippen, tong of kin zijn niet toegestaan. Bedenk ook dat schoolkledij toch nog iets anders is dan vakantiekleding, ook bij warm weer, dus geen spaghettibandjes, korte rokjes, té korte truitjes …
 • We verwachten van jou dat je je loyaal en respectvol opstelt tegenover de christelijke levensbeschouwing die eigen is aan de school. Kledij, accessoires, symbolen en gedragingen die opzichtig getuigen van een andere levensbeschouwing kunnen niet in schoolverband.
 • In de klas en in de gangen mag je niet drinken of eten, ook niet tijdens de leswisselingen. Dit geldt ook voor kauwgom. Wie toch een kauwgom in zijn/haar mond heeft bij het binnenkomen van een klas, doet die onmiddellijk in de vuilnisbak. De leerkracht hoeft het je niet te vragen, je wéét dat gewoon. Een enkele keer wat water drinken uit een drinkbus in een gewoon klaslokaal mag wel.
 • Als je een probleem hebt van welke aard ook, praat er dan over. Ga naar de groene leerkracht, de leerlingencoach of naar een ander personeelslid voor een vertrouwelijk gesprek. Het is goed dat je je durft uiten, op het geschikte moment, met de juiste personen erbij, met passende woorden. In moeilijke situaties kan de klassenafgevaardigde soms bemiddelen.