De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de huidige maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan verlengd worden tot 19 april. Over de periode daarna bestaat nog veel onzekerheid, maar we achten het niet opportuun om onze infoavond van 22 april en onze infodag van 25 april te laten doorgaan. We maken op dit moment ook geen verdere plannen om een infodag voor het eerste jaar in mei of juni te organiseren, want de kans is niet denkbeeldig dat we ook daarop zullen moeten terugkomen. We bekijken dit verder wanneer er vanuit de overheid duidelijke instructies komen voor de periode mei-juni.

In de plaats daarvan voorzien we een digitale voorstelling van onze school via een virtuele rondleiding en diverse filmpjes, waarbij onder andere onze eerstejaars hun talen oefenen door in het Engels uit te leggen hoe een schooldag er voor hen uitziet. We voorzien ook PowerPointpresentaties van onze infoavond met een voice-over.

Meer informatie over de inschrijving van de eerstejaars vind je hier.

Meer informatie over de inschrijvingen van de tweede tot zesdejaars vind je hier.

DOCUMENTEN NIEUWE LEERLINGEN EERSTE JAAR

Bij de registratie van je inschrijving op de infodag (of ten laatste op 15 mei) moeten je ouders volgende zaken meebrengen:

  • identiteitskaart of Kids-ID van de leerling;
  • indien van toepassing: een brief van de Dienst Studietoelagen (of bankafschrift) als bewijs dat uw kind recht heeft op een studietoelage;
  • indien van toepassing: een verklaring op eer van de moeder dat ze geen diploma secundair onderwijs heeft (een standaardformulier “Verklaring op eer” vindt u hier).

Als iemand anders dan je ouders de registratie komt doen, dan moeten je ouders aan deze persoon een volmacht geven!

Eind juni zal je tenslotte op school nog het getuigschrift van het basisonderwijs moeten binnenbrengen.

DOCUMENTEN NIEUWE LEERLINGEN 2e – 6e JAAR

Bij je inschrijving moeten je ouders volgende zaken meebrengen:

  • identiteitskaart van de leerling;
  • rapport en attest van de leerling (bij een C-attest moet eveneens het rapport en het attest van het laatst geslaagde jaar worden meegebracht).

Als iemand anders dan je ouders de registratie komt doen, dan moeten je ouders aan deze persoon een volmacht geven! Als je meerderjarig bent, kan je de inschrijving zelfstandig realiseren.